Sosyal Yardım Yönetmeliği

İZMİR İLİ

BERGAMA BELEDİYESİ

SOSYAL YARDIM YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Bergama Belediyesi sınırları içinde ikamet eden ihtiyaç sahiplerine belediye bütçesinden karşılıksız olarak yapılacak sosyal yardımlarla ilgili usul ve esasları düzenlemektir.

 

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik Bergama Belediyesi sınırları içerisinde ikamet edenlerden ihtiyaçlarını karşılayamayan ve yardım komisyonunun yapacağı çalışmalar sonucunda muhtaç oldukları belirlenen dar gelirli, yoksul, muhtaç, kimsesiz, engelli, asker ailesi, şehit ailesi, gazi, yetim ve öksüz kişileri kapsar.

 

Dayanak

MADDE  3- (1) Bu Yönetmelik, 03/07/2005 tarih ve 5393 sayılı Belediye Kanununun;

a) 14 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bendi,

b) 15 inci maddesinin 1 inci fıkrasının (b) bendi,

c)  60 ıncı maddesinin (i) bendi hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

 

Tanımlar

MADDE 4- (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Ayni yardım :Yiyecek, giyecek, yakacak, kırtasiye, tıbbi araç gereç ile rehabilitasyon amaçlı protez araç- gereçleri gibi sosyal inceleme raporu ile müracaatçının ihtiyacına göre verilecek mal ve malzeme yardımını,

b) Belediye : Bergama Belediyesini,

c) Belediye başkanı : Bergama Belediye Başkanını,

ç) Belediye meclisi : Bergama Belediye Meclisini,

d) Birleştirilmiş sosyal yardım : Bergama Belediyesi sosyal hizmetler etkinlikleri kapsamında muhtaçlığı tespit edilmiş olan birey ve ailelere yönelik gerçekleştireceği ayni, nakdi ve geçici süreli barınma yardımlarını,

e) Dar gelirli : Gelirleri geçimlerine yetmeyen kişiyi,

f) Engelli : Bedensel ve zihinsel eksikliği, bozukluğu nedeniyle çalışamaz veya iş yapamaz durumda olan kişiyi,

g) İhtiyaç sahibi : Kendisini, eşini ve bakmakla yükümlü olduğu çocuklarını, anne ve babasını bulundukları mahallin hayat şartlarına göre asgari seviyede geçindirmeye yetecek geliri, malı veya kazancı bulunmama halini,

ğ)Yardım Komisyonu : Belediye Bütçesinden yapılacak sosyal yardımlardan faydalanacakları inceleyen ve değerlendiren komisyonu,

h) Kimsesiz : Anne, babası, yakını ve koruyucusu olmayan kişileri,

ı) Muhtaç kimse : Bir şeye ihtiyaç duyan, onu başkasından sağlamak zorunda olan, yoksul ve fakir kimseyi,

i) Nakdi yardım :Müracaatçının sosyal inceleme raporu sonucunda belirlenen ihtiyacına göre verilecek para yardımını,

j) Sosyal inceleme : Ayni ve nakdi yardım hizmetlerinin yürütülmesinde görevli değerlendirme komisyonunun aile ve çevre şartlarıyla sosyal, ekonomik durumlarını kapsayan incelemeyi,

k) Yönetmelik : Bergama  Belediyesi Sosyal Yardım Yönetmeliğini,

l)  Yardım : Ayni ve nakdi olarak verilecek yardımları, ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Yardımlar, Çeşitleri ve İçeriği

 

Yardımlar

MADDE 5- (1) Yıl boyunca yapılacak yardımların miktarı bütçede belirlenen yoksul ve muhtaçlara ayrılan ödeneğin miktarını geçemez.

(2)  Yardımlar, nakdi ve ayni olabileceği gibi kısmen nakdi ve kısmen ayni de yapılabilir. Nakdi yardım yapılması gerekiyorsa bunun gerekçelendirilmesi gerekmektedir.

(3)  Yardıma muhtaç kişileri üretken duruma geçirmek maksadıyla mümkün ise bunlara iş imkanı araştırılması veya üretkenliklerini kendi aralarında sağlayacak araç ve gereçlerinin alınmasına karar verilebilir.

(4)  Yardımlar; devamlı, belirli aralıklarla veya bir defada yapılabilir. Kimlere nasıl ve ne kadar süre ile yardım yapılacağına Yardım Komisyonu kararında yer verilir.

(5)  Yardım yapılmasına karar verilen kişilere ayrıca bir numara verilir ve yardım kararları mahalle bazında tasnif edilerek muhafaza edilir.

(6)  Ayni ve nakdi yardım programlarının uygulanmasında yaşlı, özürlü, çocuklar, kimsesiz ve düşkünlere öncelik tanınır.

(7)  Yardım taleplerinin karşılanmasında; belediyenin mali durumu, hizmetin ivediliği, muhtaç olma derecesi, başvuru veya  tespit sırası dikkate alınır.

(8)  Yardımların  bağış olarak alınmasında ve  dağıtılmasında muhtarlıklar, dernek, vakıflar ve   ilgili kamu kurum ve kuruluşları, özel ve tüzel kişiler  ile de işbirliği yapılabilir.

 

İçeriği

MADDE 6- (1) Yapılacak yardımlar aşağıda belirtilenleri kapsar.

a) Afet yardımı: Deprem, sel baskını, yangın gibi doğal afet durumlarında yapılacak yardımlardır.

b) Asker ailesi yardımı: Asker ailelerinden muhtaç olanlara yardım hakkındaki 4109 sayılı Kanun gereğince gerekli şartları taşıyan ve istenilen belgeleri hazırlayan asker ailelerine yapılan yardımdır.

c) Cenaze yardımı:  Belediyenin kimsesiz, yoksul, fakir, muhtaç ve ihtiyaç sahibi kişiler için yaptığı ücretsiz defin işlemleri ile sayılan ihtiyaç sahiplerinin cenaze evlerine yapılan yemek yardımıdır. Yemek yardımının şekli ve nasıl yapılacağı Yardım Komisyonu kararında belirtilir.

ç)  Engelli yardımı:   Engellilere yapılacak ayni veya nakdi yardımları kapsar.

d) Gıda yardımı: Yönetmelikte belirtilen usul ve esaslar doğrultusunda, belirlenen gıdalardan oluşan, devamlı ya da aralıklarla dar gelirli, yoksul, muhtaç, kimsesiz, ihtiyaç sahibi, engellilere dağıtılır.

e) Giyim yardımı: Elbise, palto, kaban, yağmurluk, çorap, şapka, ayakkabı v.b. giyim eşyasını kapsar.

f) İçme sütü yardımı: İlçemizde bulunan anaokulu ve ilköğretim okulu tüm öğrencilerine öğretim süresince yapılan pastörize süt yardımıdır.

g) Kırtasiye yardımı: İhtiyaç sahibi öğrencilere yapılacak yardım, defter, kitap, araç-gereç, çanta ve kırtasiyeden oluşur.

ğ) Sağlık yardımı: Muhtaç vatandaşlara yapılacak tedavi ve ilaç yardımlarını kapsar.

h)Sosyal yardım: İhtiyaç sahibi olan ilköğretim, lise, önlisans, lisans, yüksek lisans öğrencilerine veya ailelerine; kırtasiye, giyim, gıda, yakacak, barınma, ulaşım giderleri ile okudukları bölümlerin öğrenim katkı paylarını ödeme güçlüğü içinde olanlara eğitim dönemi içinde verilen birleştirilmiş sosyal yardımdır.

ı) Sosyal market:  Kent içerisinde ihtiyacından fazla kullanılmış fakat kullanılabilir nitelikte olan veya kullanılmamış ayni yardıma elverişli eşyalara sahip kişilerden bu eşyaların toplanması, kullanılabilir hale getirilmesi kent içerisindeki ihtiyaç sahiplerine dağıtılarak ulaştırılmasıdır.

i) Tamirat yardımı: Muhtaç vatandaşların ikamet ettikleri konutlarının tamiratı için yapılan malzeme ve işçilik yardımlarını kapsar.

j) Yakacak yardımı: Yönetmelikte belirtilen koşullara uygun şekilde ve ihtiyaç sahiplerine yapılır.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Müracaat Şekli ve Tespit

 

Müracaat şekli

MADDE 8- (1) Yardım talebinde bulunmak isteyenler, bağlı oldukları Mahalle Muhtarlıklarından alacakları Yerleşim yeri ve Muhtaçlık belgesi ile birlikte talep ettikleri yardıma ilişkin dilekçe ile Bergama Belediye Başkanlığına başvurabilirler.

(2) Yapılan müracaatlar, başkanlıkça sekretarya görevini yürüten Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne havale edilir. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünce talepler, Bergama Belediyesi Sosyal Yardım Yönetmeliği kapsamında değerlendirilmek üzere, komisyona iletilir.

(3) Yapılacak yardımın türüne göre gerek görülen belgeler ilgili kurumlardan istenir.

(4) Müracaatlarda, gerekli bilgi ve belgeler komisyon görevlilerince mümkün olduğunca gizli olarak ve muhtaçların onurlarını zedelemeyecek biçimde kabul edilir, dosyalanır.

 

Muhtaç durumda olduğu halde yardım komisyonuna bizzat müracaat edemeyenler

MADDE 9- (1) Yardıma muhtaç olduğu halde herhangi bir nedenle; Belediyeye müracaat edemeyenler için ikamet ettikleri mahalle muhtarlarının, imamların, öğretmenlerin, yakınlarının, belediye meclis üyelerinin, komşularının bu kişiler adına yaptıkları müracaatlar kabul edilir.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Yardım Komisyonu

 

Yardım komisyonunun oluşumu

MADDE 10- (1) Yardım komisyonu belediye başkanı ya da görevlendireceği belediye başkan yardımcısı başkanlığında, bir başkan ve 4 üyeden olmak üzere, toplam 5 kişiden oluşur. Komisyon üyeleri, belediye meclis üyeleri ile belediyede görevli memurlar ve müdürler arasından bir yıl süre ile görevlendirilir. Aynı üyelerin yeniden görevlendirilmesi mümkündür.  Komisyon sekretaryasını Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü yürütür.

 

Yardım Komisyonu kararı ve toplantıları

MADDE 11- (1) Yardım Komisyonu salt çoğunlukla toplanır, kararlar katılan üyelerin çoğunluğuyla alınır. Oylama açık oylama yöntemiyle yapılır. Oyların eşitliğinde komisyon başkanının bulunduğu tarafın kararı geçerlidir.

(2) Yardım Komisyonu üyelerinin izinli ya da raporlu olduğu sürelerde görevlerini vekaleten yürütenler komisyon toplantılarına katılır.

(3) Yardım Komisyonu, gereklilik hallerinde ihtiyaç sahiplerini belirlemek ve taleplerini değerlendirmek için, başkanının çağrısı üzerine toplantı yapabilir.

 

Yardım Komisyonun görevleri

MADDE 12 (1) Komisyonunun görevleri;

a) Sosyal yardım talebinde bulunan kişilerin seçiminde kullanılacak formları hazırlamak ve ihtiyaç sahiplerine dağıtmak,

b) Sosyal yardıma ihtiyacı olan kişileri belirlemek ve listelerini hazırlamak,

c) Sosyal yardım talebinde bulunan kişilerden yardım çeşitlerine göre istenecek sosyal inceleme bilgi ve belgelerini belirlemek.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Araştırma

Araştırma

MADDE 13- (1) Yardım için yapılan müracaatlarda beyan esas olduğundan, dilekçede beyan edilen bilgi ve belgeler gizlice araştırılır. Bu araştırmalar, gerek görüldüğünde, Emniyet Müdürlüğü, Vergi Dairesi, Tapu Sicil Müdürlüğü, Belediye ve Muhtarlık nezdinde komisyonca yapılır.

(2) Müracaatların değerlendirilmesi aşamasında Bergama Belediyesi, Kaymakamlık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, Muhtarlıklar ve diğer ilgili birimlerin kayıtlarından da istifade edilir.

 

ALTINCI BÖLÜM

Değerlendirme

 

Değerlendirme 

MADDE 14 (1) Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünce, gerektiğinde Zabıta ve Emniyet Müdürlüğü aracılığıyla başvuru veya durum tespit belgeleri hakkında ekonomik ve sosyal durumun tespitine yönelik yerinde inceleme yaptırabilir ve inceleme raporu düzenletebilir.

(2)İnceleme raporunda başvuranların genel durumları, istekleri ve ihtiyaçlarıyla ilgili toplanan bilgiler belirtilir. Başvuranın evrakları sosyal inceleme raporuyla birlikte karara bağlanmak üzere komisyona gönderilir.

(3)Belediye bu yönetmelikte belirtilen şartları taşıyan kişilere yardımda bulunur.

 

Değerlendirme Kriterleri

MADDE 15- (1) Yönetmelik kapsamında yapılacak Sosyal Yardımlar, Yardım Komisyonu tarafından aşağıda verilen kriterler göz önünde bulundurularak yardım yapılıp yapılmamasına karar verilir. Yapılacak yardımların türüne göre, kriter ve puanlama şekli Yardım Komisyonunca belirlenir.

a) Ailenin bireylerinin iş durumu,

b) Ailenin net gelirleri,

c) Ailede yaşayan kişilerin sayısı,

ç) Ailedeki öğrenim gören kişi sayısı,

d) Anne ve babanın sağ veya ölü durumu

e) Barınma durumu,

f) Başka kurumlardan alınan yardımlar,

g) Engelli durumu,

ğ) Evin mülkiyet durumu,

h) Medeni hali.

 

(2) Yardımlar, Yardım Komisyonunca yapılan derecelendirme sonucunda 100 puan üzerinden, en yüksek puan alandan başlamak üzere, büyükten küçüğe sıralanarak yapılır.

(3) Her yıl belediye bütçesinde belirtilen miktar doğrultusunda, başvuru sahibinin taşıdığı kriterler çerçevesinde, Yardım komisyonunca yapılan derecelendirme neticesinde 100 puan üzerinden;

a)    0 – 50 Puan arası yardım uygun değil,

b)  51 – 65 Puan arası azami net asgari ücretin %20 oranında nakdi veya ayni yardım

c)  66 – 80 Puan arası azami net asgari ücretin %40 oranında nakdi veya ayni yardım

ç) 81 – 100 Puan arası azami net asgari ücretin %60 oranında nakdi veya ayni yardım olarak yapılabilir.

 

YEDİNCİ BÖLÜM

Sosyal İnceleme Raporları

 

Sosyal inceleme raporları

MADDE 16- (1) Komisyon tarafından düzenlenen sosyal inceleme raporlarında; muhtaç durumdaki kişilerin geçmişteki yardım talepleri, evvelce yapılan yardımlar, durumlarındaki değişmeler; halihazırdaki özellikleri, kişisel ve ailevi bilgiler yanında, sosyal ve ekonomik şartlar, mahalli imkanlar, ikamet edilen yer ve konut durumu ile varılan kanaat ve ihtiyaç içindeki kişilerin ne tür bir yardımdan veya hizmetten faydalandırılmasının uygun olacağı, yardımın miktarı, süresi ve şekli ile ilgili hususlar da açıkça belirtilir.

(2) Sosyal inceleme raporu kişisel nitelikte gizli belgedir.

 

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Sosyal Yardımların Kesilmesi

 

Sosyal yardımın kesilmesi

MADDE 17 (1) Aşağıdaki hallerin tespit edilmesi durumunda yardım kesilir;

a) Müracaat formunda gerçeğe aykırı beyanda bulunulduğunun tespit edilmesi veya istenilen belgelerin sahte ya da yanıltıcı olduğunun tespiti halinde,

b) Geçerli bir mazeret olmaksızın üç ay aralıksız olarak yardımın alınmaması halinde,

c) Öğrenci yardımlarında, öğrencinin okuldan uzaklaştırma cezası aldığının veya okulla ilişiğinin kesildiğinin belirlenmesi halinde,

ç) Yardımın istenmediğine dair dilekçe verilmesi halinde.

 

DOKUZUNCU BÖLÜM

Dosya İşlemleri ve Tutanaklar

 

Dosya işleri

MADDE 18 (1) Sosyal yardım talebinde bulunan herkese bir dosya açılır ve tüm evraklar buradan takip edilerek, sonuçlananlar bu dosyada saklanır.

 

Tutanaklar

MADDE 19 (1) Kişilere yapılacak her türlü yardımlar için teslim ve tesellüm tutanakları düzenlenir ve dosyasında saklanır.

 

ONUNCU BÖLÜM

Yürürlük Ve Yürütme

 

Yürürlük

MADDE 20- (1) Sayıştayın görüşü alınan bu yönetmelik ilanı tarihinde yürürlüğe girer.

 

Yürütme

MADDE 21- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Belediye Başkanı yürütür.

 

Genel Gerekçe

Sosyal hizmetler, herhangi bir sebeple sosyal veya ekonomik muhtaçlıklarla karşılaşan kişilere ve ailelere fayda sağlamak, destek olmak, insani değerlere uygun yaşam düzeyinin gerçekleşmesine katkıda bulunmak amacıyla gerçekleştirilen hizmetlerdir.

 

Sosyal yardım, kendi ellerinde olmayan nedenlerle asgari seviyede dahi geçinme imkânı bulamayan insanları; kısa sürede kendi kendilerine yeterli hale getirme amacını taşıyan karşılıksız, parasal ve sosyal destek sağlamak için yapılan kamusal faaliyetler bütünüdür.

 

Sosyal hizmet de sosyal yardım da temelde herkesin toplumdaki hizmet ve imkânlardan eşit olarak yararlanması inancına dayanmaktadır. Her iki kavramında içinde barındırdığı öz, toplumsal rahatsızlıkları önlemek, insanlar arasındaki sosyal ve ekonomik adaletsizlikleri azaltmak ve insanları refaha ulaştırmaktır.

 

Ülkemizde belediyelere sosyal hizmetler ve yardımlarla ilgili verilmiş önemli görevler bulunmaktadır.

 

5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun Belediye Başkanının görev ve yetkilerini belirleyen 38’inci maddesinin (m) bendinde “Belde halkının huzur, esenlik sağlık ve mutluluğu için gerekli önlemleri almak”,   (n) bendinde “Bütçede yoksul ve muhtaçlar için ayrılan ödeneği kullanmak, özürlülere yönelik hizmetleri yürütmek ve özürlüler merkezini oluşturmak,” hükmü bulunmaktadır.

 

5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun belediye giderlerini belirten 60’ıncı maddesinin (i) bendinde “Dar gelirli, yoksul, muhtaç ve kimsesizler ile özürlülere yapılacak sosyal hizmet ve yardımlar,” hükmü yer almaktadır.

 

Ayrıca; 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 13’üncü maddesinde “Herkes ikamet ettiği beldenin hemşerisidir. Hemşerilerin, belediye karar ve hizmetlerine katılma, belediye faaliyetleri hakkında bilgilenme ve belediye idaresinin yardımlarından yararlanma hakları vardır. Yardımların insan onurunu zedelemeyecek koşullarda sunulması zorunludur,” hükmü bulunmaktadır.

 

Kanunlarla verilen bu görevler incelendiğinde yeterince açık olmadığı, mevzuatta çok geniş olarak tanımlanmış olduğu, uygulamada ise takdir yetkisine bağlı olarak ilgili faaliyetlerin şekillendiği, bu sebeple sosyal hizmet ve yardım faaliyetlerinde önemli farklılıklar olduğu görülmektedir.

 

Bu yönetmelik: kentteki sosyal yapı göz önünde bulundurularak hazırlanmıştır. Bu nedenle kentimizin sosyal yapı dengesini korumak ve devamını sağlamak için çocuk, genç, yaşlı, kadın, engelli, ihtiyaç sahibi, muhtaç, yoksul ve kimsesiz bireylerin maddi ve manevi varlıklarını koruyup, geliştirebilecekleri, kendilerini güvencede hissetmelerini sağlamada sunulacak hizmetleri belirleyerek ve bir standart oluşturmaya çalışılmıştır.

 

İhtiyaç sahibi vatandaşlarımızın talepleri karşılanırken; bütçelendirme ve taleplerin yerine getirilmesinde belirli kriterler ve hükümler oluşturulmuştur. Mağdur haklarını çağdaş ölçütler çerçevesinde koruyacak düzenlemelerle yardımların adil ve yeterli seviyede olması sağlanacaktır.