MİLLET BAHÇESİ İLE İLGİLİ

MİLLET BAHÇESİ İLE İLGİLİ

MİLLET BAHÇESİ İLE İLGİLİ
Kamuoyuna Duyuru;
Şehrimizde ‘’Stat Dükkanları’’ olarak bilinen yapılar ile ilgili hukuki süreçler hakkında son günlerde kamuoyu nezdinde bilgi kirliliği oluşturulma çabasını üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Hal böyle olunca değerli hemşehrilerimizi anılı hukuki süreçlerle ilgili bilgilendirme hususu hasıl olmuştur.
Şöyle ki; Stat Dükkanları olarak bilinen yapıların ‘‘tahliye işlemlerine’’ ilişkin Belediyemiz aleyhine ‘’bireysel olarak’’ açılmış bulunan idari davalardan sekiz (😎 adeti yönünden sayın Mahkemelerce ‘‘EHLİYET YÖNÜNDEN DAVANIN REDDİ’’ kararı verilmiştir. Yine aynı konudaki başkaca idari davalardan üç(3) adeti yönünden de sayın Mahkemelerce ‘‘YÜRÜTMENİN DURDURULMASI İSTEMİNİN REDDİ’’ kararı verilmiştir. Yine aynı konudaki başkaca idari davalardan iki(2) adeti yönünden ise daha önce sayın Mahkemelerce verilmiş bulunan yürütmenin durdurulması kararları Üst Derece Mahkemelerine yapmış bulunduğumuz haklı itirazlarımız sonucunda Üst Derece Mahkemelerinin ‘’Kesin nitelikli’’ kararları ile ‘’AYRI AYRI KALDIRILMIŞ’’ bulunmaktadır.
Son olarak üst paragrafta anılı yapıların ‘’tahliye işlemlerine’’ ilişkin Belediyemiz aleyhine ‘’bireysel olarak’’ açılmış bulunan idari davalardan geriye kalan sadece dört(4) adet idari dava (dükkan) özelinde an itibariyle yürütmeyi durdurma kararı mevcut olup işbu yürütmeyi durdurma kararlarına da yine Belediyemizce yasal süresi zarfında Üst Derece Mahkemelerine itiraz edilmiştir. Haklı itirazlarımız doğrultusunda hukuka uyarlı bulunmadığına inandığımız işbu dört (4) adet dükkanı kapsayan yürütmeyi durdurma kararlarının da Üst Derece Mahkemelerince kaldırılacağı inancındayız.
Stat Dükkanları olarak bilinen yapıların ‘’yıkım ihalesi işlemine’’ ilişkin Belediyemiz aleyhine ‘’bireysel olarak’’ açılmış bulunan davada ise; İzmir 5. İdare Mahkemesi Sayın Başkanlığı’nın E:2021/1865 K:2022/468 sayılı 23/02/2022 tarihli oy birliği kararı ile: ‘’…Dava konusu işlemin, davacının kiracı sıfatıyla yer aldığı taşınmaza (DÜKKANA) ilişkin kısmının iptaline, DİĞER TAŞINMAZLAR AÇISINDAN İSE DAVANIN EHLİYET YÖNÜNDEN REDDİNE’’ Şeklinde karar verilmiştir.
Görüleceği üzere; söz konusu ‘’İLGİLİ’’ yapılar hakkında başlatılmış bulunan tahliye ve yıkım işlemlerinde herhangi bir ‘’hukuki engel veya yürütmeyi durdurma kararı bulunmamaktadır.’’ Tüm bu Mahkeme kararlarına rağmen kamuoyundaki gerçeğe aykırı provakatif açıklamalar ise kamuoyunu yanıltma amacı gütmektedir.
Açıklamış bulunduğumuz tüm bu iş ve işlemlerde Belediyemizin kanuni olarak tebliğ etme zorunluluğu olmayıp Belediye personellerimizce anılı yapılardaki esnaflara yapılmış olan açıklama ise tamamen esnaflarımızın ilerleyen süreçte mağdur olmaması için insani duygularla yapılmış ihtiyari açıklamalardır.
Yukarı tek tek açıklandığı üzere; Belediyemiz bugüne kadarki tüm iş ve işlemlerde yasal mevzuat ve Mahkeme kararları doğrultusunda hareket etmiş olup bundan sonra da yine Yüce Türk Milleti adına karar veren Bağımsız Mahkemelerin kararları doğrultusunda hareket etmeye devam edecektir. Belediyemiz yüz üç bin(103.000) kişilik aziz şehrimizin genel kamu yararı doğrultusunda gereğini Milletimiz adına yapmaya devam edecektir.
Kadim şehrimizin aziz halkına saygıyla sunarız.05/03/2022